Privacybeleid

Jouw privacy
Vrijopnaam vindt jouw privacy belangrijk. Het recht op privacy wordt wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, met name diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu. Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt.

Vrijopnaam is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij je in dit privacy beleid duidelijke informatie geven over de wijze waarop vrijopnaam persoonsgegevens verwerkt van haar klanten en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt vrijopnaam zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vrij Op Naam B.V., Postbus 37019 te Rotterdam.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens
Vrijopnaam gebruikt jouw persoonsgegevens alleen om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. In het bijzonder wordt deze informatie gebruikt bij de volgende activiteiten:
» het beoordelen en accepteren van jou als klant en het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst met jou;
» het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven indien we hier van jou toestemming voor hebben gekregen;
» het factureren en innen van vorderingen ten behoeve van vrijopnaam en derden;
» het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
» ten behoeve van de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
» het behandelen van vragen, klachten en geschillen.

Om welke gegevens gaat het
Wij verzamelen uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten en bewaren alle gegevens die je op onze Website invoert of die je aan ons verstrekt. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
» gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt bij Vrijopnaam, waaronder je naam, leveringsadres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, of je handelt uit naam van een bedrijf en zo ja, welk bedrijf, en rekeningnummer;
» aanvullende gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via social media, de Website of diensten van derden. Wij kunnen aanvullende gegevens over je ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan de informatie die wij hebben verkregen, voor zover we deze nodig hebben voor onze dienstverlening en voor zover toegestaan door de wet. Deze gegevens kunnen o.a. omvatten: demografische gegevens, gemiddeld energieverbruik en het resultaat van de kredietcontrole.

Op het moment dat je klant wenst te worden, verstrekken wij je gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over je kredietwaardigheid. EDR gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Gebruik van jouw persoonsgegevens door derden
Vrijopnaam zal nooit de persoonsgegevens die wij beheren, ter beschikking stellen aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Het gebruik van jouw e-mail adres
Vrijopnaam gebruikt jouw e-mail adres voor het toesturen van contract- en factuurinformatie. Daarnaast kan vrijopnaam jouw e-mailadres gebruiken voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten van Vrijopnaam nadat je daar toestemming voor hebt gegeven. Als je daar geen prijs op stelt, kun je je weer afmelden via een link in de e-mail of een e-mail sturen naar klantteam@vrijopnaam.nl.

De bewaartermijn van de gegevens
Vrijopnaam bewaart de persoonsgegevens zolang je klant bent. Na beëindiging van het contract zal Vrijopnaam jouw gegevens nog 12 maanden bewaren. De gegevens van personen die zich wel aangemeld hebben maar geen klant zijn geworden (bijvoorbeeld voor een offerte), worden 36 maanden bewaard.

Wat zijn je rechten?
In de Algemene Verordening Gegevensverwerking is een aantal specifieke rechten vastgelegd met betrekking tot de verwerking van (persoons)gegevens van natuurlijke personen.

Je kunt bij ons een schriftelijk verzoek indienen om jouw eigen gegevens in te zien (recht om in te zien), te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen (recht om te wijzigen) of te verwijderen (recht tot verwijdering). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het feit dat Vrijopnaam jouw gegevens verwerkt (recht op bezwaar tegen de verwerking) of een verzoek indienen om jouw gegevens over te dragen (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op verzoek van een website door jouw browser op jouw computer opgeslagen worden. Jouw browser zal hierna bij elk bezoek aan deze website de inhoud van het cookie terug sturen. Op deze manier kan een website gegevens opslaan die bij jouw browser en je bezoek horen.
Zo'n cookie bevat bijvoorbeeld de inhoud van je winkelwagentje in een webshop. Telkens als je een nieuwe pagina bezoekt, weet de site door het cookie wat je aan het bestellen bent, of dat je reeds ingelogd bent. Om een onderscheid te maken noemen we cookies voor dergelijke doeleinden "technische cookies".
Cookies kunnen ook dienen om jouw browser en je bezoek uniek te herkennen, om bijvoorbeeld te analyseren hoe bezoekers zich over een site bewegen, om de effectiviteit van online reclamecampagnes te meten of om aan de hand van surfgedrag bepaalde advertenties te tonen. Deze onderscheiden we als "analysecookies" en "advertentiecookies". Al deze cookies werken anoniem. We zijn niet geïnteresseerd wie onze website bezoekt, maar we willen wel graag weten hoe een bezoek aan onze website verloopt.
Vrijopnaam wil graag cookies gebruiken om jouw bezoek aan onze site te analyseren en om mensen die geïnteresseerd zijn in onze diensten, te helpen een keuze te maken voor de producten van vrijopnaam. Dat gebeurt volledig anoniem.
Vrijopnaam gebruikt cookies om het bezoek aan onze website te analyseren. We volgen u niet persoonlijk, de cookies werken volledig anoniem. Door deze cookies krijgen wij inzicht in hoe gebruikers zich over onze site bewegen. Kunt u gemakkelijk vinden wat u zoekt? Of klikt u misschien heel vaak van de ene naar de andere pagina voordat u de juiste pagina gevonden hebt? Door deze inzichten kunnen wij onze website verbeteren, en dat is goed voor ons en voor onze klanten.
Vrijopnaam maakt gebruik van banners en andere online reclamecampagnes. Om de effectiviteit van deze campagnes te meten worden cookies gebruikt. Als je een website bekijkt met daarop een banner van Vrijopnaam wordt er een cookie geplaatst door de partij die de banner voorziet. Op onze website plaatsen wij een code afkomstig van diezelfde partij. Als je na het zien van de banner onze site opent wordt het eerder ontvangen cookie weer teruggestuurd naar deze partij. Op deze manier kan gemeten worden hoe effectief een banner of andere reclame-uiting is.

Vrijopnaam en andere websites
Op de website van vrijopnaam kunnen links voorkomen naar andere websites. Vrijopnaam kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Beveiligen van persoonsgegevens
Vrijopnaam neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij maakt Vrijopnaam een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Vragen
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze schriftelijk laten weten aan Vrijopnaam via ons e-mail adres klantteam@vrijopnaam.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van (jouw) persoonsgegevens door Vrijopnaam?
Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens.

Heb je desondanks een klacht over het gebruik van (jouw) persoonsgegevens door Vrijopnaam? Of je bent niet tevreden met de afhandeling van je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering? Dan kun je deze indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@vrijopnaam.nl

Voor meer informatie over klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens of privacy, kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Vrijopnaam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien vrijopnaam een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop vrijopnaam jouw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Rotterdam, 25 mei 2018

Copyright © 2016-2020 vrijopnaam